TISKOVÁ ZPRÁVA: Novela zákona o podmínkách podnikání v cestovním ruchu zvyšuje ochranu zákazníků

17. září 2015 22:04

PRAHA, 17. 9. 2015 - SOCR ČR a AČCKA plně podporují stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj ČR v záležitosti novely zákona č. 159 o podmínkách podnikání v cestovním ruchu, který prošel v Poslanecké sněmovně třetím čtením.

REPRO: web AČCKA (www.accka.cz)

Postoj Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR a Asociace českých cestovních kanceláří a agentur je zcela v souladu s nálezem Ústavního soudu z 21. 7. 2015, podle kterého jsou pojišťovny povinny poskytnout plnou náhradu zákazníkům cestovní kanceláře v případě jejího úpadku.

Shrnujeme novinky, které schválený návrh zákona přináší zejména pro spotřebitele:

Limit pojistného plnění musí být ujednán tak, aby v případě pojistné události byly uspokojeny všechny nároky zákazníků. Toto ustanovení je v souladu s principem směrnice o zájezdech, schválené letos Evropským parlamentem, Komisí a Radou, a rovněž nálezem Ústavního soudu ČR z letošního roku.

Návrh zákona jasně formuluje, že sjednané pojištění musí v případě úpadku CK pokrýt všechny zájezdy prodané v době platnosti pojistky. Je odpovědností pojišťovny, aby pojistila CK na takový limit pojistného plnění, který v případě úpadku CK uspokojí veškeré nároky jejích zákazníků, nikoliv pouze část. Pojišťovna má zákonný přístup ke všem dokladům, které souvisejí s pojištěním zájezdů jak před uzavřením pojistné smlouvy, tak i kdykoliv během trvání pojištění.

Vítáme zpřesnění povinnosti cestovní agentury, která prodává zájezdy cestovních kanceláří prostřednictvím internetu, informovat spotřebitele o pořadateli zájezdu. Již ve stávající legislativě byly cestovní agentury (prodejci) povinny sdělit pořadatele zájezdu před podpisem cestovní smlouvy. Dle novely však tuto informaci obdrží zákazník zřetelně na stejné úrovni internetové stránky jako podstatné informace o zájezdu.

Novela zavádí přísný státní dozor, institut správních deliktů právnických a podnikajících fyzických osob a přestupků, s možností uložit sankce až 1 mil. Kč!

Pokud CK nesplnila některou z povinností uložených tímto zákonem a neodstranila zjištěné nedostatky ve stanovené lhůtě, Ministerstvo při výkonu dozoru může zakázat uzavírat smlouvy o zájezdu.

Vedle pojištění CK pro případ úpadku novela zakotvuje alternativní formu zajištění, a to bankovní garanci. AČCKA se po dlouholetém úsilí podařilo prosadit více forem zajištění CK a vytvořit tak konkurenční prostředí pojišťovnám, které pojišťují pro případ úpadku.

V ČR nyní působí okolo 942 cestovních kanceláří (k 1. 9. 2015), které v loňském roce na našem trhu prodaly 2,212 mil. pobytů.

Marta Nováková – prezidentka Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR
Roman Škrabánek – člen SOCR ČR a prezident AČCKA

Vytisknout