Novelu, která má řešit letité problémy, odmítají pojišťovny, banky i cestovní kanceláře

15. září 2015 12:53

Novela zákona 159/1999 o některých podmínkách podnikání v cestovním ruchu, kterou se tento týden chystá projednat ve třetím čtení Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, nedává klientům zkrachovalých cestovních kanceláří záruku vrácení všech peněz za neuskutečněné zájezdy. Vyplývá to z bleskového průzkumu, který uskutečnil spolek Krachy cestovek.

Návrh novely, kterou předložilo Ministerstvo pro místní rozvoj, by měl podle svých autorů přimět pojišťovny, aby v případě úpadku CK vyplácely odškodné bez ohledu na sjednanou výši pojistného limitu. Česká asociace pojišťoven se ale už dříve vyjádřila, že takových podmínek její členové nebudou schopni tento produkt vůbec nabízet.

Základy pojištění jsou prý ohroženy

V aktuálním průzkumu toto stanovisko potvrdila mimo jiné UNIQA pojišťovna: „Předkládaná novela principiálně podkopává základy pojištění a také odporuje jiným normám, které jsou již v platnosti,“ uvedla její mluvčí Eva Svobodová.

„Pokud bude přijata novela zákona v předkládaném znění, nebude moci dojít k obnově smluv a naše pojišťovna bude muset postupně ukončit pojištění insolvence CK,“ míní Renata Čapková z České podnikatelské pojišťovny.

Každé riziko, které pojišťovna přebírá do pojištění, musí být podle ní jasně ohraničené. „Zde jsme jako pojistitelé nabádáni k tomu, abychom kryli riziko bez limitu. To jasně popírá základní princip pojištění, kde vše musí být měřitelné. Kromě toho by takový postup měl automaticky znamenat sankci od České národní banky jako dozorového orgánu pojišťoven, která hlídá, zda se pojišťovny chovají ‚bezpečně‘ a tento princip převzetí vyčísleného rizika ctí“, tvrdí Svobodová.

„Bohužel za těchto podmínek případné nové normy budeme nuceni podnikání v této oblasti postupně s doběhem současných platných smluv s CK utlumit, a to v zájmu dodržení principu podnikání s péčí řádného hospodáře. Vzhledem k tomu, že na druhou stranu platí povinnost CK pojistit se proti úpadku, může to být také konec podnikání cestovních kanceláří na českém trhu, a to se všemi dopady jak na klienty, tak na státní kasu,“ varuje mluvčí.

Odmítavě se k novele vyjádřil i Vlastimil Divoký z ERV Evropské pojišťovny. „Novela ve znění, v jakém půjde do třetího čtení v PSPČR, je pro nás nepřijatelná. Stát aplikoval požadavky evropské směrnice způsobem, kdy celou váhu problému přenesl na pojišťovny a sám odmítá nést jakoukoli odpovědnost,“ konstatuje Divoký.

Pokud novela vstoupí v platnost v tomto znění, bude podle něj ERV Evropská pojišťovna nucena přestat tento druh pojištění poskytovat. „A to i přesto, že jsme se dva roky snažili konstruktivně diskutovat se všemi zúčastněnými, aby mohlo dojít ke kompromisní dohodě,“ zdůrazňuje Divoký.

„Pokud by teoreticky došlo k tomu, že bychom toto pojištění dále nabízeli, museli bychom ho výrazně zdražit, což by CK pravděpodobně promítly do cen zájezdů, tj. došlo by ke zdražení. Začátek podnikání pro zcela novou CK bez historie by pak byl velmi složitý,“ dodává.

„Podnikáme ve více než 60 zemích světa a nikde jsme se nesetkali s tím, že by soukromý subjekt ručil v neomezené výši za podnikání jiného, v tomto případě cestovní kanceláře. Bezlimitní plnění a odpovědnost pojišťovny za stanovení výše pojistné částky je v evropském i světovém měřítku ojedinělé řešení, pro které s největší pravděpodobností nebudou mít zajistitelé pochopení‎. Bez odpovídajícího zajištění nelze tento typ pojištění nabízet, což by v konečném důsledku mohlo vést k omezení podnikání cestovních kanceláří, které musí být ze zákona pojištěné pro případ svého úpadku,“ doplňuje Jiří Cívka z pojišťovny Generali.

Banky se shodují s pojišťovnami

Novela obsahuje rovněž možnost využít pro krytí rizik spojených s podnikatelským neúspěchem na poli cestovního ruchu institut bankovní záruky. Průzkum však ukázal, že banky mají podobný názor, jako pojišťovny.

Shrnuje jej stanovisko České bankovní asociace: „Mohu potvrdit, že jsme tuto novelu také analyzovali, a to po linii své odborné pracovní skupiny pro bankovní záruky,“ odpověděl na otázky Krachů cestovek hlavní právník asociace Filip Hanzlík.

„Z pohledu bank je bankovní záruka ‚nahrazující‘ pojištění cestovní kanceláře v návrhu zákona formulována velmi nešťastně, tj. tak, že by se de facto jednalo o bankovní záruku s neomezenou, resp. nejistou horní hranicí plnění,“ uvedl Hanzlík s tím, že toto stanovisko bylo prezentováno jak předkladateli novely, tak poslankyním a poslancům garančního Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj.

Podle něj lze očekávat, že banky nebudou mít zájem takové bankovní záruky nabízet, a to hned ze dvou závažných důvodů. Především je takto koncipovaná bankovní záruka vysoce riziková z podnikatelského hlediska, tj. jedná se o instrument, který je těžko slučitelný s povinností bank vykonávat svou podnikatelskou činnost s péčí řádného hospodáře, popř. dokonce s odbornou péčí. „Druhým, neméně závažným a zároveň souvisejícím důvodem odmítavého postoje bank k poskytování bankovních záruk podle výše uvedené novely zákona je důvodná obava z toho, že poskytování takové záruky by se mohlo negativně projevit v hodnocení operačních rizik banky v rámci dohledu nad podnikáním bank vykonávaném Českou národní bankou,“ dodal Hanzlík.

„Letos na jaře proběhlo jednání zástupců bank a představitele kanceláře bankovní asociace s pracovníky Ministerstva pro místní rozvoj ČR ohledně vložení institutu bankovní záruky do připravované novely zákona č. 159/1999 Sb. Závěrem jednání bylo vyjádření ČBA, že vložení institutu bankovní záruky do připravované novely zákona v podobě, která byla bankám na jaře prezentována, není vhodné bez prvotního nastavení funkčního modelu a jeho následného zapracování do zákona.  Jako hlavní podmínka funkčnosti modelu je existence instituce (např. na úrovni státní správy nebo asociace cestovních kanceláří), která by vůči bankám byla věřitelem ze záruk a která by zajišťovala vypořádání vůči klientům cestovních kanceláří,“ dodává Veronika Exnerová z České spořitelny.

Novela se nezamlouvá ani cestovkám

Novela se paradoxně nezamlouvá ani cestovním kancelářím. „Je velmi špatně připravená a nedomyšlená pro případ úpadku. Je reálné, že trh zájezdů odsune z České republiky a tudíž bude mít dopad na klienty, daně a zaměstnanost. Přitom klienti jsou chráněni jinými právními normami už dnes,“ uvedl předseda Asociace českých cestovních kanceláří a agentur Viliam Sivek.

Upozornil i na to, že i kdyby byla novela přijata, budeme muset v horizontu dvou let vypracovat novou normu podle aktuálně připravované směrnice EU, která má jednotně pro celou unii problematiku cestovek řešit.

„Na této směrnici pracujeme už dva nebo tři roky,“ doplnil Sivek. „Budeme muset znovu přepracovat stávající legislativu, protože tu nelze vůbec v praxi realizovat. Například bankovní záruka přece nemůže mít nekonečnou částku!“

Podle asociace novela navržená ministerstvem pro místní rozvoj neřeší existenci cestovních kanceláří, pokud pojišťovny nebudou ochotny nabízet jejich pojištění. „A my máme zprávy, že nebudou,“ říká Sivek.

„Ve svém důsledku to bude znamenat konec malých a středních cestovek, zvláště těch specializovaných na určité produkty. A zákon tak populisticky jde proti podnikatelům, navíc neprospěje ani klientům. Pokud se cestovní kanceláře vůbec podaří pojistit, budou zájezdy tak drahé, že bude výhodnější cestovat například s německými cestovkami,“ dodal předseda AČCKA Sivek.

Navrhovaný zákon podle jeho názoru poškodí klienty, stát i cestovky.

Vytisknout