TISKOVÁ ZPRÁVA: Cestovní kanceláře a agentury – nejvíc vad v reklamacích (Dílčí zpráva za 3. čtvrtletí 2014)

12. prosince 2014 12:08

Výsledky kontrol cestovních kanceláří a agentur ve 3. čtvrtletí potvrdily, že jejich provozovatelé mají problémy nejčastěji s poskytováním informací o právech spotřebitelů vyplývajících z vadného plnění a také s vyřizováním reklamací. Informovala o tom před nedávnem Česká obchodní inspekce (ČOI).

Zdroj: ČOI

Tyto nedostatky představovaly více než polovinu zjištění inspektorů ČOI. Z celkem 74 kontrolovaných porušila jednu či více povinností stanovených právními předpisy plná třetina subjektů. Ve sledovaném období bylo pravomocně uloženo celkem 27 pokut v celkové hodnotě 292 000 Kč. „Pozitivním zjištěním je, že se naši inspektoři setkávali v menším rozsahu než v předchozím období s porušením informačních povinnosti o ceně nabízených služeb. Vzhledem k přetrvávajícím problémům s reklamacemi, a to jak s informačními povinnostmi, tak i s jejich vyřizováním, budou podnikatelé v cestovním ruchu i nadále pod průběžnou kontrolou,“ řekl Mojmír Bezecný, ústřední ředitel ČOI.

V období od 1. 7. do 30. 9. 2014 bylo v rámci kontrolní akce celkem provedeno 74 kontrol, při nichž byly ověřovány podmínky poskytování služeb spotřebitelům ze strany cestovních kanceláří a cestovních agentur. Zvláštní důraz byl nadále kladen na dodržování zákazu používání nekalých obchodních praktik a plnění dalších povinností, vyplývajících prodávajícím z ustanovení zákona o ochraně spotřebitele (zák. č. 634/1992 Sb.) a zákona o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu (zák. č. 159/1999 Sb.),

Z celkového počtu 74 kontrol, provedených v průběhu 3. čtvrtletí, zjistili inspektoři porušení obecně závazných právních předpisů při 25 kontrolách, tj. v 33,8 %. Ve stejném období přijala Česká obchodní inspekce celkem 74 podání spotřebitelů, ve většině případů nespokojených se způsobem vyřízení reklamace. Pokud však prodávající splní všechny formální náležitosti, tj. přijme reklamaci a vyřídí ji do 30 dnů, resp. řádně odůvodní své rozhodnutí o zamítnutí reklamace, nemá Česká obchodní inspekce důvod k postihu. Porušení povinností stanovených předpisy v kontrolní pravomoci ČOI zjistili inspektoři cca v 10 % šetřených podání. Klient nespokojený s rozhodnutím poskytovatele služby, například s nabídnutým odškodněním nebo se zamítnutím reklamace, se však může domáhat svých nároků soudní cestou. 

Zjištěná porušení, uložená opatření a sankce

Porušení zákona o ochraně spotřebitele:

-        porušení zákona o ochraně spotřebitele bylo ve sledovaném období opět nejčastěji zjišťováno při poskytování informací o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva z vadného plnění dle § 13 zákona (o reklamaci) – 12 případů (37,5 %). Jedním z těchto nedostatků bylo zjištění, že si někteří poskytovatelé služeb cestovního ruchu svévolně prodloužili lhůtu k vyřízení reklamace až na 90 dnů

-        formální náležitosti reklamačního řízení porušilo celkem 6 kontrolovaných subjektů (18, 8 %)

-        porušení zákazu užití nekalých obchodních praktik bylo zjištěno v 5 případech (15,7 %).

Kromě neposkytnutí řádných informací o podmínkách zájezdu a souvisejících službách byly v jednom případě poskytnuty spotřebiteli rovněž zavádějící informace o řešení případného sporu formou rozhodčího řízení.

Porušení dalších předpisů:

zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, porušila pouze jedna cestovní agentura, která v propagačních a jiných materiálech neuvedla, pro jakou cestovní kancelář zájezd zprostředkovává.

Na základě zjištěných porušení obecně závazných právních předpisů bylo v rámci kontrolní akce uloženo v daném období celkem 27 pokut v právní moci v celkové hodnotě 292 000 Kč.

Závěr

Výsledky provedených kontrol cestovních kanceláří a cestovních agentur i v tomto čtvrtletí potvrdily, že jejich činnosti musí být ze strany České obchodní inspekce věnována i nadále soustavná pozornost. Poskytovatelé služeb cestovního ruchu mají dlouhodobě problémy s dodržením informačních povinností o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva z vadného plnění, přetrvávají také nedostatky při vyřizování samotných reklamací. Pozitivním zjištěním je pokles poměru zjištěných závad v informování o ceně nabízených služeb. Zda došlo k celkovému zlepšení situace v poskytování služeb cestovního ruchu, však ukáže až porovnání celoročních výsledků této kontrolní akce.

Kontakt: Mgr. Jiří Fröhlich, tiskový mluvčí ČOI                                                                    

Telefon: +420 296 366 233 
Mobil:             +420 602 105 376
E-mail: mluvci@coi.cz                                                         

http://www.coi.cz/cestovni-kancelare-a-agentury-nejvic-vad-v-reklamacich-nc1269/

Vytisknout