Vážení klienti zkrachovalé CK Globaltour!

5. března 2013 16:44 / Aktualizováno 5. března 2013 16:48

Úvodem nemohu nevyslovit, že je nám opravdu upřímně líto, že už tak dost velká rodina lidí, kteří doplatili na nízkou kvalitu zákona o podnikání v cestovním ruchu, se přes všechny dosavadní snahy o nápravu neustále rozrůstá a přes všechna dosavadní tvrzení orgánů a osob za tuto problematiku odpovědných, že klienti musí vždy dostat plnou náhradu vzniklé škody, je skutečnost nadále zcela jiná.

Několik stovek lidí s podobným osudem, kteří nás v minulosti kontaktovali, řešilo stejně jako Vy zásadní otázku: jak postupovat, aby své peníze nakonec přeci jen dostali zpět. Možnosti jsou různé a vyhlídky s nimi spojené jsou poměrně významně diferencované.

Podle názoru několika nezávislých právníků má ale největší šanci na úspěch vymáhání peněz po státu, který za vzniklý stav, mj. související s nedostatečnou, resp. nesprávnou implementací předpisu EU (Evropské směrnice o ochraně spotřebitele) do znění zákona č. 159/1999 Sb., odpovídá. Z toho také vychází hned několik precedenčních rozhodnutí Evropského soudního dvora, na který se lidé z jiných zemí evropského společenství v podobné situaci dosud obrátili a ESD opakovaně rozhodl, že jednotlivé členské státy EU své občany odškodnit musejí.

Po zvážení všech možných alternativ řešení se ve spolupráci s advokátní kanceláří Jana Kalvody orientujeme právě tímto směrem. Bohužel, v této oblasti výkonu práva nelze prosadit a ochránit společný zájem značně rozsáhlé skupiny osob podáním hromadné žaloby, ale každý poškozený klient musí svá zákonná práva uplatňovat samostatně a za v této souvislosti poskytnutou právní pomoc by měla být účtována cena v místě a čase obvyklá, resp. cena smluvní.

Námi dohodnutá cena právních služeb má jednorázový paušální charakter a je stanovena na symbolických 500 Kč (bez DPH)/případ. K tomu, aby i Vás mohla advokátní kancelář Jana Kalvody za těchto podmínek zastupovat, je nutné stát se členem občanského sdružení Krachy cestovek (OSKC).

Členem OSKC musí být ten, kdo uzavřel smlouvu s cestovní kanceláří a je tedy stranou poškozenou, oprávněnou domáhat se plnění této smlouvy právní cestou (dále jen „držitel poukazu“). Osoby s ním spolucestující členy OSKC být nemusí (a odměnu za právní zastoupení, pochopitelně, neplatí). Členství vzniká podáním přihlášky držitelem poukazu a úhradou registračního poplatku.

Registrační a následný členský poplatek pro členství v OSKC je stanoven ve výši 200 Kč/kalendářní rok, úhrada je možná pouze bezhotovostní formou ve prospěch účtu č. 2100326576/2010. V roce úhrady registračního poplatku se nehradí poplatek členský.

Jednorázová odměna advokátní kanceláři za její komplexní služby při vymáhání Vašich oprávněných nároků z uzavřené smlouvy (jedné/každé) je stanovena ve výši 500 Kč + DPH platné ke dni úhrady. Přesnou informaci o její výši, jakož i číslo účtu, na který ji budete hradit, od nás obdržíte po svém zaregistrování do OSKC. Úhrada tohoto nákladu pak bude, pochopitelně, uplatňována ve vedeném řízení vůči protistraně.

Připsáním výše uvedených plateb na účet a dodáním nezbytných podkladů dojde k uzavření trojstranného smluvního vztahu, jehož vznik Vám bude potvrzen, a budou zahájeny úkony nezbytné k prosazení Vašich práv. Platnost této smlouvy zanikne ukončením členství v OSKC. Podmínky členství připojujeme v příloze tohoto dopisu.

Rádi bychom Vám též sdělili, že pracujeme na rekonstrukci webových stránek a přípravě intranetu, kde budou podávány informace výhradně registrovaným členům občanského sdružení. Prostřednictvím této intranetové aplikace se bude odehrávat také komunikace s právníky. To, že část administrativní agendy spojené s vymáháním Vašich nároků na státu převezme naše občanské sdružení, je jedním z faktorů, které Vám umožní minimalizovat finanční zátěž spojenou s tímto sporem.

Přílohou dopisu je přihláška do OSKC, kterou lze po vyplnění zaslat naskenovanou na email info@krachycestovek.cz nebo poštou na adresu: Občanské sdružení Krachy cestovek, Londýnská 59, 120 00 Praha 2.

Za občanské sdružení Krachy cestovek

Jan Kratochvil

 

Vytisknout