Jak podat trestní oznámení

20. července 2012 18:55

Z dopisů čtenářů stránek Krachycestovek.cz i z diskusí na dalších internetových fórech vyplývá, že klienti nedávno zkrachovalých cestovek, CK BG Travel Marcely Pavelkové a Majestic Travel Zuzany Pálové, považují jednání obou podnikatelek za podvod. Víc než o vrácení peněz teď uvažují o možnosti, jak iniciovat jejich stíhání. Připravili jsme proto stručný návod, jak podat orgánům činným v trestním řízení podnět, kterým se budou muset zabývat.

Ilustrační foto

Své podezření ze spáchání trestného činu můžete oznámit kterékoli součásti Policie České republiky nebo kterémukoli státnímu zastupitelství. Tyto orgány mají povinnost oznámení přijmout a bez průtahů věc vyšetřit. V některých případech to dokonce udělat musíte, jinak se sami dopustíte trestného činu.

Praxe ukazuje, že lepší je obrátit se na státní zastupitelství. Policisté jsou totiž obvykle zavaleni prací a nemají moc chuti „přidělávat“ si novou. Jinými slovy – co mohou takzvaně odložit, to odloží. Pro státního zástupce vaše podání bezprostřední nával práce neznamená: prošetřením podnětu pověří policii a ohlídá si, aby nezapadl.

Formální náležitosti přitom nejsou zase tak důležité. Trestní oznámení je definováno jako podání, které obsahuje konkrétní skutečnosti nasvědčující spáchání trestného činu.

To, zda se jedná o trestní oznámení, nebo jiný druh podání (podnět, stížnost, atd.) posoudí samy orgány činné v trestním řízení. Název není rozhodující.

Podání – ať mu budete říkat trestní oznámení, nebo jakkoli jinak, by mělo brát v úvahu místo, kde podle vašeho názoru došlo ke spáchání trestného činu. V případě BG Travel je tedy měly obdržet příslušné orgány v Liberci, u boskovické Majestic Travel místní oddělení Policie ČR, ještě spíš ale krajské policejní ředitelství nebo krajské státní zastupitelství v Brně.

Podnět orgánům činným v trestním řízení lze sice podat ústně či písemně, písemná podoba je ale samozřejmě lepší. Vzor podání najdete například zde. Důležité je také to, že na policii či státní zastupitelství se může obrátit nejen osoba, která se cítí poškozena trestným činem, ale i kdokoli jiný. Orgány činné v trestním řízení musí konat vždy, jakmile se dozví o trestném činu. Nařizuje to ustanovení § 2 odst. 3 trestního řádu a § 159 trestního řádu.

I pokud je oznámení podáno s určitými nedostatky, bude k němu přihlíženo, obsahuje-li indicie, vedoucí k názoru, že došlo ke spáchání trestného činu!

V případě písemného trestního oznámení je každopádně dobré odeslat oznámení doporučeně nebo si nechat potvrdit doručení na kopii oznámení u pracovníka podatelny policie nebo státního zastupitelství.

A ještě jedna důležitá věc:Pokud chce být oznamovatel informován o tom, co v té věci příslušný orgán učinil, musí o to při podávání oznámení výslovně požádat (uvést do protokolu nebo v písemném oznámení např. „žádám, abych byl/a vyrozuměn/a o tom, s jakým výsledkem bylo moje trestní oznámení prošetřeno“). Do 30 dnů musí být podle zákona vyrozuměn.

Když budou okolnosti, které popíšete, nasvědčovat tomu, že byl spáchán trestný čin a že jej spáchala konkrétní osoba, zahájí vyšetřovatel trestní stíhání. Učiní to tak, že této osobě sdělí obvinění o tom, že ji stíhá jako obviněného z určitého trestného činu. Obviněný může být zadržen (maximálně na dobu 48 hodin) či vzat do vazby.

V rámci vyšetřování se zjišťují všechny důležité okolnosti a shromažďují se důkazy. Po ukončení vyšetřování může vyšetřovatel rozhodnout o zastavení trestního stíhání nebo o postoupení věci jinému orgánu, případně podat státnímu zástupci návrh na podání obžaloby. O podání obžaloby, tj. postavení pře soud, rozhoduje výhradně státní zástupce. Soud pak rozhoduje o vině a trestu obžalovaného.

Oznámení by mělo obsahovat zejména tyto informace:

- Kdo se trestného činu dopustil

- Totožnost účastníků (pachatel, poškozený, svědci)

- Popis skutku

- Místo jeho spáchání

- Doba spáchání skutku

- Popis jednání všech zúčastněných osob

- Jaký byl pravděpodobný motiv pachatelova jednání

- Jaké následky přinesl trestný čin poškozenému (např. újma na zdraví, újma na majetku atd.)

Informace jsme pro vás vyhledali na těchto internetovýchadresách:

http://www.mvcr.cz/clanek/faq-podani-to-jak-podat-trestni-oznameni.aspx

http://www.policie.cz/clanek/postup-pri-podani-trestniho-oznameni.aspx

Vytisknout